Certificirani stariji voditelj projekta

 • IPMA certifikat na razini B za upravljanje projektima ovjerava da vlasnik certifikata ima kompetencije voditelja projekta u složenom projektom okruženju unutar organizacije. Za razinu B se mogu prijaviti osobe koje imaju kompetencije upravljanja složenim projektima te isto mogu dokazati kroz postupak provjere znanja, vještina i sposobnosti u praksi.
 • U posljednjih osam godina kandidat mora imati najmanje pet godina iskustva kao voditelj projekta, od čega najmanje tri godine na odgovornoj funkciji vodstva složenih projekata.

Certificirani stariji voditelj portfelja

 • IPMA certifikat na razini B za upravljanje portfeljima zahtijeva od kandidata da je djelovao u vrlo složenom portfeljnom okruženju unutar organizacije.
 • U posljednjih osam godina kandidat mora imati najmanje pet godina iskustva kao voditelj portfelja, od čega najmanje tri godine na odgovornoj funkciji vodstva složenih portfelja. Starost prihvatljivih dokaza može biti produljena za četiri godine na 12 godina s opravdanjem.

Postupak prijave

 • Kandidat treba na mail cert@ipma.hr dostaviti CV, obrazac za prijavu certifikacije, sažetak izvješća o projektu ili portfelju, obrazac samoprocjene, reference te obrazac procjene kompleksnosti upravljanja.
 • Nakon utvrđivanja prihvatljivosti prijave, certifikacijsko tijelo poziva kandidata da izvrši uplatu troškova certifikacije ili dostavi dokaz o već izvršenoj uplati.
 • Po potvrdi uplate kandidat dobiva zadatak za izradu izvješća na primjeru projekta kojeg odredi certifikacijsko tijelo između projekata opisanih u sažetku izvješća. Kandidat mora demonstrirati zadovoljavajuće dokaze u 80% elemenata kompetencija unutar pripadajuće domene definirane u ICB 4.0.
 • Po uspješno odrađenom projektnom izvješću certifikacijsko tijelo odobrava kandidatu pristup pismenom ispitu.“ Kandidat mora demonstrirati zadovoljavajuće dokaze u 50% elemenata kompetencija unutar pripadajuće domene definirane u ICB 4.0.
 • Po uspješno položenom pismenom ispitu certifikacijsko tijelo poziva kandidata na završni intervju.
 • Po provedbi intervjua, certifikacijsko tijelo donosi konačnu ocjenu i za pozitivan ishod kandidatu se izdaje certifikat IPMA razina B.

Dokumenti koje kandidat treba proučiti prilikom prijave za ovjeru kompetencija i izdavanje IPMA certifikata:

Dokumenti koje kandidati predaju prilikom prijave za certificiranje:

 • CV
 • Obrazac za prijavu certifikacije i recertifikacije – uključuje sve potrebne osobne podatke kako bi certifikacijsko tijelo mogao identificirati kandidata i obraditi podatke potrebne za podnositelja zahtjeva te donijeti odluku o pristupu postupku certificiranja.
 • Samoprocjena – obrazac kojim kandidat provodi vlastitu ocjenu kompetencija iz znanja, vještina i sposobnosti.
 • Sažetak izvješća o projektu – Izvješće može imati najviše 15 stranica i sadrži: (predaje se samo ako kandidat pristupa domeni Projekt)
  • organizaciju (pojedinosti o poduzeću, industrija i vrste projekata, glavni ciljevi poduzeća i poslovne jedinice u kojoj podnositelj zahtjeva radi);
  • sažetak na jednoj stranici za svaki projekt s povezanim vremenskim rasporedima i fazama i resursima na raspolaganju;
  • ulogu podnositelja zahtjeva (organizacijski grafikon s utvrđenim položajem, područjem odgovornosti, pregledom procedura upravljanja projektom koje koriste, odnosom s unutarnjim i vanjskim interesnim skupinama);
  • kako je kandidat vodio projekt i kako ispunjava kriterije složenosti za razinu za koju se prijavljuje.
 • Sažetak izvješća o portfelju – Izvješće treba imati između 15 i 20 stranica, uz dodatke izvještaju 8 – 15 stranica. (predaje se samo ako kandidat pristupa domeni Portfelj)
  • organizaciju (pojedinosti o poduzeću, industrija i vrste projekata, glavni ciljevi poduzeća i poslovne jedinice u kojoj podnositelj zahtjeva radi);
  • sažetak na jednoj stranici za svaki portfelj s povezanim vremenskim rasporedima i fazama i resursima na raspolaganju;
  • ulogu podnositelja zahtjeva (organizacijski grafikon s utvrđenim položajem, područjem odgovornosti, pregledom procedura upravljanja projektom koje koriste, odnosom s unutarnjim i vanjskim interesnim skupinama);
  • kako je kandidat vodio portfelj i kako ispunjava kriterije složenosti za razinu za koju se prijavljuje.
 • Reference za provjeru – Za razinu B podnositelj zahtjeva treba dati imena i kontakte najmanje dvije osobe radi provjere njegove/njezine prihvatljivosti u odnosu na razinu i domenu certifikacije za koju se prijavljuje.
 • Procjena kompleksnosti upravljanja – obrazac se koristi od strane kandidata i ocjenjivača kako bi se procijenila kompleksnost upravljanja projektom i služi za kvalifikaciju iskustva. Obrazac sadrži deset indikatora kompleksnosti. Puni opis svakog indikatora uključen je u sve radne listove.

Dokumenti koje pristupnici ispunjavaju nakon ispita:

 • Obrazac „Povratne informacije“ – Obrazac služi za prikupljanje informacije o tome kako su kandidati zadovoljni s postupkom certifikacije, kako bi se isti dodatno unaprijedio.
 • Obrazac za pritužbu i Obrazac za žalbu – formalni dokumenti kojima kandidat pokreće određeno pitanje ili žalbeni postupak u odnosu na rezultat ili okolnosti s kojima nije zadovoljan, ili misli da nisu u skladu s IPMA ili regulativom certifikacijskog tijela. Više o ovim postupcima je opisano u Smjernicama za pritužbe i žalbe.
 1. Certifikacijsko tijelo garantira jednake uvjete pristupom certificiranju kao i jednake uvjete provođenja certifikacijskog postupka bez obzira na rasnu pripadnost, boju kože, vjeroispovijest, spol, seksualne preferencije, nacionalnost, pripadnost etničkoj zajednici, bilo koji oblik hendikepiranosti ili bilo koju drugu osobinu kandidata.
 2. Kandidati koji žele prilagodbu u postupku certificiranja koja odgovara njihovoj nesposobnosti zbog bolesti ili invaliditeta, trebaju prijaviti i dokazati svoju želju za razumnom prilagodbom kada predaju svoj zahtjev za certificiranje ili ponovnu certifikaciju. Dokazi uključuju dokaz o invalidnosti ili bolesti. Izjava bi također trebala sadržavati prijedlog moguće razumne prilagodbe. Voditelj certificiranja odlučit će koja će se prilagodba primijeniti i obavijestiti kandidata i ocjenjivače koji su uključeni u postupak certificiranja kandidata.
 3. Popust je moguće ostvariti samo po osnovi jedne kategorije i ne mogu se zbrajati niti kombinirati.
 4. Organizacije, poduzeća i institucije koje s IPMA Hrvatskom imaju potpisan sporazum o dugoročnoj provedbi IPMA certificiranja te će dugoročno i višekratno dovoditi grupe djelatnika na certificiranje, mogu temeljem sporazuma ostvariti dodatni popust na cijenu, u iznosu od 5%.
 5. Ovlašteni edukacijski partneri IPMA Hrvatske mogu temeljem potpisanog sporazuma od pojedinaca ili institucija prikupljati novac za provedbu certificiranja, te su dužni prikupljeni novac uplatiti na račun IPMA Hrvatske prije provedbe postupka certifikacije. Svi financijski uvjeti vezani uz edukacijske partnere definirani su posebnim ugovorom.
 6. Cijene za studente vrijede samo za redovite studente sveučilišta i veleučilišta, osim ako nije drugačije regulirano u sporazumu između IPMA Hrvatske i predmetnog sveučilišta ili veleučilišta.
 7. Kandidatima je u cijeni certifikacije dopušteno jedno ponavljanje bilo kojeg dijela certifikacijskog postupka (koraka): izrade projektnog izvješća, pismenog ispita ili intervjua. Razlozi ponavljanja mogu biti: izvješće koje nije predano u zadanom roku, negativno ocijenjeno izvješće, negativno ocijenjen pismeni ispit, negativno ocjenjen intervju ili neopravdano ne pristupanje nekom od navedenih dijelova certifikacijskog postupka. Pismeni ispit se može otkazati najkasnije 48 sati prije početka. Ukoliko je kandidat već iskoristio besplatno ponavljanje bilo kojeg koraka (npr. projektnog izvješća ili pismenog ispita), više nema pravo na besplatno ponavljanje već se plaća naknada za svaki sljedeći pokušaj. Npr. ako kandidatu bude pozitivno ocijenjen drugi projektni zadatak koji je ponavljao, a ne prođe na pismenom ispitu, ponovni izlazak na pismeni ispit svaki sljedeći put se dodatno plaća. Također, ako je kandidat imao jedno ponavljanje koraka prije intervjua, a ne prođe na intervjuu, ponovni izlazak na intervju se plaća.

  Ponavljanje svakog od navedenih dijelova certifikacijskog postupka, nakon što je besplatni pokušaj iskorišten, naplaćuje se dodatno 410 eur+PDV.

  Kandidat može svaki korak ponavljati maksimalno jednom. Ukoliko po određenom koraku kandidat ima 2 neuspješna pokušaja, kandidat treba ponoviti cijeli certifikacijski postupak i poslati novu prijavu za certifikaciju uz plaćanje ukupne naknade cijelog postupka neovisno o koracima koje je prethodno prošao.

  Kandidati sami mogu birati vrijeme izdavanja zadatka i izlaska na pismeni ispit prema definiranim rokovima navedenim na web stranici koji se odnose na pismene ispite, a uzimajući u obzir da cijeli certifikacijski postupak mora završiti unutar 18 mjeseci od prihvata prijave.

 8. Certifikacijski postupak se mora zaključiti unutar 18 mjeseci od datuma prihvaćanja prijave.

 9. Certifikacijski menadžer će za svaki ciklus certificiranja odlučiti hoće li ispit razine B biti usmeni ili pismeni u skladu s odjeljkom 9.4.29., IPMA International Certification Regulations – verzija 4.1.1. (2019.).

Cijena (HRK)

Redovita cijena 1495€ + PDV = 1.868,75€

Cijena za članove IPMA Hrvatske 1.345,50€ + PDV = 1681,88€

Cijena recertifikacije 270€ + PDV = 337,50€

*Za grupe veće od 10 kandidata na upit (info@ipma.hr) moguće ostvariti popust do 20% na redovitu cijenu.

ŽIRO RAČUN BR.

IBAN:HR8523600001101390190

Svrha plaćanja: ImePrezime – certifikacija po IPMA 4-L-C (level)

 • Račun treba podmiriti uplatom na žiro račun IPMA Hrvatske u roku od petnaest dana od datuma ispostave računa.