Postupak i prijava certifikacije i recertifikacije za voditelja portfelja

//Postupak i prijava certifikacije i recertifikacije za voditelja portfelja
Postupak i prijava certifikacije i recertifikacije za voditelja portfelja2021-01-18T18:40:30+01:00

U ovom dijelu objašnjen je postupak prijave za IPMA 4-L-C certificiranje za voditelja/direktora portfelja.

1. Razine certificiranja za voditelja/direktora portfelja

Certificiranje za voditelja/direktora portfelja provodi se u dvije razine B i A prema IPMA 4-L-C razinskom modelu.

IPMA certifikat razina B: „Certificirani stariji voditelj portfelja“

IPMA certifikat na razini B za upravljanje portfeljima zahtijeva od kandidata da je djelovao u složenom portfeljnom okruženju unutar organizacije.

Kriteriji prihvatljivosti: u posljednjih osam godina kandidat mora imati najmanje pet godina iskustva kao voditelj portfelja, od čega najmanje tri godine na odgovornoj funkciji vodstva složenih portfelja. Starost prihvatljivih dokaza može biti produljena za četiri godine na 12 godina s opravdanjem.

IPMA certifikat  razina A: Certificirani direktor portfelja

IPMA certifikat na razini A za upravljanje portfeljima zahtijeva od kandidata da je djelovao u vrlo složenom potrefljenom okruženju koje ima strateški utjecaj na  profesiju, sektor ili više organizacija.

Kriteriji prihvatljivosti: u posljednjih 12 godina kandidat mora imati najmanje pet godina iskustva kao voditelj portfelja na odgovornoj funkciji vodstva vrlo složenih portfelja na strateškoj razini kako je gore navedeno, ili najmanje četiri godine iskustva kao voditelj portfelja na odgovornoj funkciji vodstva vrlo složenih portfelja i najmanje tri godine iskustva kao voditelj portfelja ili programa na odgovornoj funkciji vodstva vrlo složenih programa na strateškoj razini kako je gore navedeno. Starost prihvatljivih dokaza ne može biti produljena.

2. Prikaz toka postupka prijave i certificiranja

IPMA ICR4 dokument regulira postupak IPMA certifikacije. ICR4 omogućava nekoliko ekvivalentnih, unaprijed definiranih IPMA putova certifikacije koji se primjenjuju za certifikaciju pojedinaca. Svako IPMA certifikacijsko tijelo je odabralo  neki od predloženih putova svake razine certificiranja i domena.

Na slikama i tekstu dolje opisan je postupak odabran od certifikacijskog tijela HUUP CERT u okviru regulative IPMA ICR4.

  

Pri tome neka certifikacijska tijela mogu imati i dodatne zahtjeve ili korake certifikacije koji su odobreni od strane IPMA odbora za upravljanje certifikacijom i validacijom.

2.1. Postupak prijave i tok certificiranja za IPMA razinu B

Kandidat treba dostaviti potpunu prijavu, CV, sažetak izvješća o portfelju, reference, obrazac procjene kompleksnosti upravljanja i obrazac samoocjene (točka 3.) nakon čega HUUP-CERT administracija i menadžer za certifikaciju provjeravaju potpunost i prihvatljivost prijave te po potrebi traže dopunu ili pojašnjenja.

Nakon utvrđivanja prihvatljivosti prijave HUUP-CERT administracija poziva kandidata da izvrši uplatu troškova certifikacije.

Po provedbi uplate kandidat pristupa pismenom ispitu na kojem mora demonstrirati zadovoljavajuće dokaze u 80% elemenata kompetencija unutar domene upravljanje portfeljima prema IPMA ICB4 definirane za složene portfelje u složenom okruženju.

Nakon položenog ispita, svaki kandidat dobiva zadatak za izradu portfeljnog izvješća na primjeru složenog portfelja kojeg sam(a) predloži, a odobre HUUP-CERT ocjenjivači. Portfeljni rad se mora izraditi i predati u e-formi na e-adresu capm-cert@capm.hr unutar maksimalnog roka od 90 kalendarskih dana od kada je zadatak izdan.

HUUP-CERT ocjenjivači će ocijeniti portfeljno izvješće i pozvati kandidata na završni intervju na kojem mora demonstrirati zadovoljavajuće dokaze u 80% elemenata kompetencija unutar domene upravljanje portfeljima prema IPMA ICB4 definirane za složene portfelje u složenom okruženju.

Po provedbi intervjua , HUUP-CERT ocjenjivači donose konačnu ocjenu i za pozitivan ishod kandidatu se izdaje certifikat IPMA razina B.

 

2.2 Postupak prijave i tok certificiranja za IPMA razinu A

Kandidat treba dostaviti potpunu prijavu, CV, sažetak izvješća o portfelju, reference, obrazac procjene kompleksnosti upravljanja i obrazac samoocjene (točka 3.) nakon čega HUUP-CERT administracija i menadžer za certifikaciju provjeravaju potpunost i prihvatljivost prijave te po potrebi traže dopunu ili pojašnjenja.

Nakon utvrđivanja prihvatljivosti prijave HUUP-CERT administracija poziva kandidata da izvrši uplatu troškova certifikacije.

Po provedbi uplate kandidat dobiva zadatak za izradu portfeljnog izvješća na primjeru strateškog portfelja kojeg sam(a) predloži, a odobre HUUP-CERT ocjenjivači. Portfeljni rad se mora izraditi i predati u e-formi na e-adresu capm-cert@capm.hr unutar maksimalnog roka od 90 kalendarskih dana od kada je zadatak izdan.

HUUP-CERT ocjenjivači će ocijeniti portfeljni izvješće i pozvati kandidata na završni intervju na kojem mora demonstrirati zadovoljavajuće dokaze u 80% elemenata kompetencija unutar domene upravljanje portfeljima prema IPMA ICB4 definirane za strateške portfelje u vrlo složenom okruženju.

Po provedbi intervjua, HUUP-CERT ocjenjivači donose konačnu ocjenu i za pozitivan ishod kandidatu se izdaje certifikat IPMA razina A.

 

3. Dokumenti za prijavu certificiranja

U ovom pod-poglavlju su opisani svi dokumenti koje kandidat treba proučiti ili priložiti prilikom prijave za ovjeru kompetencija i izdavanje IPMA certifikata.

Osnovni dokumenti koje svaki kandidat treba detaljno proučiti prije prijave za certificiranje su :

 • IPMA ICB4 –  „Temeljne individualne kompetencije za upravljanje portfeljima (knjiga 3)“ je IPMA standard  u kojem su definirane i opisane kompetencije iz upravljanja portfeljima.
 • To je osnovno gradivo za pripremu ispita, odnosno certificiranja.
 • E- verzija je dostupna na mrežnim stranicama HUUPa (ovdje).
 • IPMA ICR4 Public – „IPMA Međunarodni propisi za certifikaciju (za javnost) – Za procjenu pojedinaca u upravljanju portfeljima, programima i portfeljima“ je dokument u kojem je kandidatima i javnosti objašnjen postupak IPMA certifikacije.
 • E- verzija je dostupna na mrežnim stranicama HUUPa (ovdje).

 

 

 • IPMA Code of Ethics and professional Conduct – „ IPMA Kodeks etičkog i profesionalnog ponašanja“ je dokument u kojem su objašnjeni etički i profesionalni principi na koje daje pristanak svaki kandidat koji pristupa certificiranju i kojeg se moraju pridržavati svi IPMA volonteri, profesionalci, certificirani voditelji projekata/programa/portfelja. (IPMA Etički kodeks HR).
 • Upute za kandidate prije ispita – E-verzija je dostupna na mrežnim stranicama HUUPa (Upute za kandidate prije ispita).

Dokumenti koje kandidati predaju prilikom prijave za certificiranje:

                                                                         

Obrazac za prijavu certifikacije i recertifikacije – koji uključuje sve potrebne osobne podatke kako bi HUUP-CERT mogao identificirati kandidata i obraditi podatke potrebne za podnositelja zahtjeva te donijeti odluku o pristupu postupku certificiranja. Kao dio prijave kandidat izjavljuje da pristaje na uvjete i IPMA procesa certifikacije, uključivo i objavljivanje svog imena na popisu IPMA certificiranih na stranicama HUUP-CERT-a i IPMA-e, davanje svojih podataka HUUP-CERT-u i IPMA u svrhu revizije, vlasništvo certifikata, postupak certificiranja, financijske uvjete, kodeks etičkog i profesionalnog ponašanja, žalbeni postupak, statut HUUP-a. Obrazac možete preuzeti ovdje.

Samoprocjena – obrazac kojim kandidat provodi vlastiti ocjenu kompetencija iz znanja o elementima kompetencija za razinu D, odnosno iz znanja, vještina i sposobnosti za razine C, B ili A. HUUP-CERT koristi ovaj obrazac prilikom procjene i ispita kandidata. Obrazac treba popuniti realno, sukladno razini kompetencija za koju se prijavljuje, odnosno koju kandidata posjeduje. Obrazac možete preuzeti ovdje.

Sažetak izvješća o projektu –   Izvješće može imati najviše:

 • Za razinu B – 15 – 20 stranica, uz dodatke izvještaju od 8 – 15 stranica
 • Za razinu A – 20 – 30 stranica, uz dodatke izvještaju 10 – 20 stranica

Izvještaj sadrži: organizaciju (pojedinosti o poduzeću, industrija i vrste projekata, glavni ciljevi poduzeća i poslovne jedinice u kojoj podnositelj zahtjeva radi); sažetak na jednoj stranici za svaki portfelj s povezanim vremenskim rasporedima, voditeljima projekata i sl.; ulogu podnositelja zahtjeva (organizacijski grafikon s utvrđenim položajem, područjem odgovornosti, pregledom procedura upravljanja portfeljom koje koriste, odnosom s unutarnjim i vanjskim interesnim skupinama), te konačno kako je kandidat vodio portfelj i kako ispunjava kriterije složenosti za razinu za koju se prijavljuje (B složeni portfelj u složenom okruženju, A vrlo složeni portfelj u složenom okruženju. Obrazac možete preuzeti ovdje.

Reference za provjeru–Podnositelj zahtjeva treba dati imena i kontakte najmanje dvije osobe radi provjere njegove/njezine prihvatljivosti u odnosu na razinu i domenu certifikacije za koju se prijavljuje.

Procjena kompleksnosti upravljanja– obrazac se koristi od strane kandidata i ocjenjivača kako bi se procijenila kompleksnost upravljanja portfeljom i služi za kvalifikaciju iskustva. Obrazac sadrži deset indikatora kompleksnosti. Puni opis svakog indikatora uključen je u sve radne listove. Detaljne upute za popunjavanje možete pronaći na prvom radnom listu.

Obrazac možete preuzeti ovdje.

4. Dokumenti koje pristupnici ispunjavaju poslije ispita

Obrazac – povratne informacije kandidata na postupak certifikacije (možete preuzeti ovdje)

Obrazac za pritužbu (možete preuzeti ovdje) i Obrazac za žalbu (možete preuzeti ovdje) – više ovim postupcima je opisano u Smjernici za pritužbe i žalbe koju možete preuzeti ovdje.

Obrasci za pritužbe ili žalbe su formalni dokumenti kojima kandidat pokreće određeno pitanje ili žalbeni postupak u odnosu na rezultat ili okolnosti sa kojima nije zadovoljan, ili misli da nisu u skladu sa IPMA ili CAPM-CERT regulativom.

Obrazac „Povratne informacije“  služi za prikupljanje informacije o tome kako su kandidati zadovoljni sa postupkom certifikacije, kako bi se isti dodatno unaprijedio.

                                                                         

5. Postupak prijave i tok recertifikacije za voditelje projekata IPMA razina B, A

Recertifikacija je potrebna po isteku pet godina nakon certificiranja za sve razine i domene. Odgovornost je na nositelju certifikata za pokretanje postupka recertificiranja putem prijave do najviše šest mjeseci od datuma isteka trenutnog certifikata. Produženje roka može biti dobiveno od strane HUUP-CERT-a do 12 mjeseci od datuma isteka certifikata, uz opravdanje. U postupku recertifikacije provjerava se da li je kandidat u proteklih pet godina radio (-la) u području upravljanja projektima na razini kompetencija za koje posjeduje certifikat.

Potrebno je dostaviti:

 • popunjen obrazac za certifikaciju i recertifikaciju , CV, popunjen obrazac samoprocjene (isto kao i kod prijave za certifikaciju)
 • Dokazi o minimalno 30 mjeseci praktičnog iskustva tijekom petogodišnjeg perioda
 • Složenost portfelja koji su navedeni kao dokazi za minimalno 30 mjeseci tijekom petogodišnjeg perioda (isto kao i kod prijave za certifikaciju)
 • Vođenje drugih u portfeljima za koje se daju dokazi o minimalno 30 mjeseci
 • Minimalno 35 sati evidencije kontinuiranog profesionalnog razvoja tijekom svake godine (ukupno 175 sati) od posljednje (re)certifikacije sukladno prilogu IPMA međunarodnim propisima za certifikaciju verzija 2.0.
 • Reference za provjeru – (isto kao i kod prijave za certifikaciju)