STRUKTURA CERTIFIKATA I SPOSOBNOSTI2018-11-25T16:40:43+01:00
huup-slider-certifikacije

Pokreće ljude
u pravom smjeru

Iskoristite moć IPMA Certifikacije

Struktura certifikata i sposobnosti

Definicije projekta, program i portfelja

U knjizi 1 , dokumenta „Temeljne individualne kompetencije za upravljanje projektima“ na stranici 27., definirani su pojmovi projekt, program i portfelj.

Projekt je jedinstven, privremen, multidisciplinaran, organiziran pothvat kojemu je cilj realizirati dogovorene isporuke u okviru prethodno definiranih zahtjeva i ograničenja. Upravljanje projektom obično uključuje ljudske resurse od niže rangiranih suradnika do viših voditelja projekata.

Program se pokreće kako bi bio ostvaren neki strateški cilj. Program je privremena organizacija međusobno povezanih programskih sastavnica kojima se koordinirano upravlja s ciljem uvođenja promjene i stvaranja koristi. Upravljanje programima obično uključuje više voditelje i direktore projekata.

Portfelj je skupina projekata i/ili programa koji nisu nužno povezani, već su grupirani kako bi bilo omogućeno optimalno korištenje resursa organizacije te ostvareni strateški ciljevi organizacije s minimalizacijom rizika za portfelj. Važne probleme na razini portfelja, zajedno s prijedlozima njihovih rješenja, voditelj portfelja prijavljuje vrhovnom menadžmentu organizacije.

Domene i razine kompetencija za koje se certificira

IPMA 4-L-C sustav funkcionira unutar tri domene : upravljanje projektom, upravljanje programom i upravljanje portfeljem te četiri razine kompetencija : IPMA razina A,  IPMA razina B, IPMA razina C i IPMA razina D.

Domena Razine kompetencija
Upravljanje projektom IPMA razina A IPMA razina B IPMA razina C IPMA razina D
Upravljanje programom IPMA razina A IPMA razina B
Upravljanje portfeljem IPMA razina A IPMA razina B

IPMA certifikat se izdaje za jednu od tri navedene domene za koju se kandidat prijavio te za pokazanu  razinu kompetencija, unutar te domene.

Prilikom prijave za certificiranje potrebno je prvo odrediti domenu za koju se kandidat želi certificirati. Veći dio stručnjaka vodi projekte, dok jedan dio radi na programima koji su složeniji organizacijski oblik, a jedan manji dio stručnjaka djeluje u području upravljanja portfeljima.

Nakon određivanja domene kandidat treba provesti samo ocjenjivanje i ispitati vlastitu razinu kompetencija kako bi se prijavio za odgovarajuću koje nedvojbeno posjeduje.

Razina A je definirana u smislu vodstva drugih u vrlo složenim projektima (programima, portfeljima) tijekom životnog ciklusa na strateškoj razini.

Razina B je definirana u smislu vodstva drugih u projektima (programima, portfeljima) i uključuje složenost tijekom životnog ciklusa.

Razina C je definirana u smislu vodstva drugih u projektima srednje razine složenosti tijekom životnog ciklusa kroz primjenu znanja / teorije o svim relevantnim kompetencijama.

Razina D je definirana samo u smislu znanja o svim važnim kompetencijama.

Tri područja kompetencija, elementi kompetencija (EK) i ključni pokazatelji kompetencija (KPK)

U svijetu postoje brojne definicije kompetencija. IPMA je odlučila koristiti vrlo jednostavnu definiciju kompetencija:

Kompetencija je primjena znanja, vještina i sposobnosti kako bi bili ostvareni željeni rezultati.

Znanje je ukupnost svih informacija i iskustava koja pojedinac posjeduje. Primjerice, razumijevanje koncepta gantograma se može smatrati znanjem.

Vještine su specifična tehnička znanja koje pojedincu omogućuju da obavi zadatak. Primjerice, izrada gantograma se može smatrati vještinom.

Sposobnost podrazumijeva učinkovitu isporuku znanja i vještina u danom kontekstu. Primjerice, uspješno osmišljavanje i provedba projektnog rasporeda se može smatrati sposobnošću.


Uz domene i razine kompetencija, IPMA ICB4 određuje i tri područja kompetencija : Kompetencije koje se odnose na ljude (10 elemenata), kompetencije koje se odnose na praksu (13 elemenata) i kompetencije koje se odnose na perspektivu (5 elemenata). Unutar svakog područja kompetencija definirani su elementi kompetencije (EK) koji su primjenjivi u svim domenama. EK sadrže popise potrebnih znanja i vještina da bi se ovladalo određenim EK. Ključni pokazatelji kompetencija (KPK) (engl. key competence indicators) prikazuju pokazatelje uspješnog projekta, programa ili portfelja za jednu, dvije ili sve tri domene. Unutar svakog KPK postoje mjere koje detaljno opisuju očekivani radni učinak.

Ovisno o razini za koju se kandidat prijavljuje (A, B, C ili D), kandidat mora pokazati najmanje minimalnu traženu razinu kompetentnosti propisanu standardom IPMA ICR4 koji je u javnoj verziji dostupan za slobodno preuzimanje u pdf verziji na mrežnoj stranici Hrvatske udruge za upravljanje projektima pod naslovom „IPMA međunarodni propisi za certifikaciju (za javnost) – Za procjenu pojedinaca u upravljanju projektima, programima i portfeljima“.  (preuzimanje)

Više o elementima kompetencije (EK) i ključnim pokazateljima kompetencija (KPK) kandidati trebaju potražiti u dokumentu „Temeljne individualne kompetencije za upravljanje projektima (knjiga 1), programima (knjiga 2) i portfeljima (knjiga 3) , koji su dostupni za slobodno preuzimanje u pdf verziji na mrežnoj stranici Hrvatske udruge za upravljanje projektima. Navedeni dokumenti su temeljna literatura za IPMA certificiranje, koju svaki kandidat mora detaljno proučiti  (odgovarajuću knjigu 1,2 ili 3,  ovisno o domeni za koju se prijavljuje).

Struktura sposobnosti koju ovjerava izdani IPMA certifikat

Ovisno o razini pokazanih kompetencija unutar prijavljene domene izdani IPMA certifikat ovjerava :

IPMA certifikat razine D „Certificirani suradnik u upravljanju projektima“ – ovjerava  da vlasnik certifikata ima široko znanje o upravljanju projektom te da  može raditi u projektom timu.

IPMA certifikat razine C „Certificirani voditelj projekta“ – ovjerava da vlasnik certifikata ima kompetencije voditelja projekta u okviru umjereno složenog projektnog okruženja unutar organizacije.

IPMA certifikat razine B „Certificirani stariji voditelj projekta (ili programa ili portfelja)“ – ovjerava da vlasnik certifikata ima kompetencije voditelja projekta (ili program ili portfelja, ovisno za što je certifikat izdan) u složenom projektom okruženju unutar organizacije.

IPMA certifikat razine A „Certificirani direktor projekta (ili programa ili portfelja)“ – ovjerava da vlasnik certifikata ima kompetencije direktora projekta (ili program ili portfelja, ovisno za što je certifikat izdan) i da djeluje u vrlo složenom projektnom okruženju koje ima strateški utjecaj na organizaciju.